Moscow. USSR. The Victory Day celebrations. The military parade. Photo TASS / Alexei Stuzhin Ìîñêâà. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 20-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ôîòî Àëåêñåÿ Ñòóæèíà /Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ/

Moscow. USSR. The Victory Day celebrations. The military parade. Photo TASS / Alexei Stuzhin

Ìîñêâà. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 20-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ôîòî Àëåêñåÿ Ñòóæèíà /Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ/

Leave a Reply